فروش روغن عایق الکتریکی بهران ترانس II

فواصل خزشی که در مجاورت المان گرمازا یا اجزاء اهمیت تلفات حرارتی قرار می گیرند به علت خشک شدن سرعت بالا مرحله عایق، کمتر آسیب پذیرند. کفپوش عایق الکتریسیته ، از افرادی که در اطراف پنل های ولتاژ بالا یا تاسیسات برق AC و DC استفاده می نمایند ، در برابر شوک های الکتریکی محافظت می کند . Sichern فرمول تخصصی را توسعه دیتا است که قدرتمند به ارائه کفپوش عایق الکتریسیته تا سطح ولتاژ 65 کیلوولت را ایمن می نماید . عایق الکتریکی مادهای هست که به عرصه الکتریکی پاسخ نداده و در برابر جریان بارهای الکتریکی کاملا مقاومت میکند. عایق الکتریکی تماماً در برابر جریان بارهای الکتریکی مقاومت میکند. فلزات کلیدی مقاومت پاره ای که در برابر جریان جریان الکتریکی دارا‌هستند رسانا نامیده می شوند. تحلیل اجمالی کفپوش عایق الکتریسیته تهران سوئیچ که یکی از از محصولات تخصصی ما در عایق الکتریکی هست اساسی مقاومت عایق ولتاژ مضاعف بالا (حداکثر 65KV) می باشد. کفپوش عایق الکتریسیته تهران سوئیچ مناسب برای پست های برق فشارضعیف و فشار قدرتمند می باشد. تشک های عایق برق ایمنی ( کفپوش عایق برق ) حیاتی توجه به نیاز به کار گیری می توانند کفپوش خود را انتخاب نمایند . کفپوش عایق الکتریسیته چیست؟ شاخص مقایسه ای CTI مطابق 112 IEC معیاری مقایسه ای، به جهت ایجاد مسیر هادی در مرحله مواد عایق جامد در وضعیت مرطوب است. شاخص مقایسه ای به جهت مقایسه کارایی مواد عایق در موقعیت آزمون طراحی شده است. تأثير آلودگی بر کوچک محیطی می باشد که مسافت خزش یا فاصله هوایی در آن قرار می گیرند. خوبتر است اهمیت تولید برآمدگی یا فرورفتگی عمود بر مسير نشت، پیوستگی آلودگی در مسير جدا شود. دارای ایجاد فرورفتگی یا برآمدگی همینطور می توان، مسير جریان قطرات آب را به جاهائی که زیر تنش دی الکتریکی قرار ندارند، گم راه کرد. باید توجه کرد تا در ترمینال ها میزان مسافت خزش مؤثر به وسيله هادی متصل به ترمینال ها تقليل نيابد، مثلاً مهم نم گیری عایق بندی کابل و غيره. خرابی الکتریکی هنگامی واقعه می افتد که میدان الکتریکی در مواد به میزان کافی توانمند باشد تا حامل های بار آزاد (الکترون ها و یونها، که مدام در غلظتهای ذیل وجود دارند) را به شتاب کافی برساند تا الکترونها را زمان برخورد اهمیت اتمها از میان پیروزشود و اتمها را یونیزه کند. مواد برخی از الکترودها در اثر جریان نشت از الكترودی به الكترود دیگر منتقل می شود و دندانه تشکیل می شود. برخی از الكترودها در آلودگی های الکترولیتی حل می شوند و امکان هدایت الکتریکی را فراوان کرده و در نتیجه احتمال ایجاد مسير هادی و تخلیه الکتریکی ارتقاء می یابد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم معنی عایق الکتریکی به انگلیسی بدست آورید به وبسایت ما معنی عایق الکتریکی به انگلیسی مراجعه کنید.