14 مادهی غذایی سالم و مقوی که بیشتر از موز پتاسیم دارند • دیجیکالا مگ

عنصر پتاسیم در گروه نخستین و تناوب چهارم از جدول تناوبی جای گرفته است. نتایج: از 130 نفر مجموعه شاهد و 130 نفر تیم مورد به طور یکسان، 68 نفر مرد و 62 نفر زن بودند، میانگین سنی اشخاص مجموعه مورد 9.7 ± 73.8 سال و تیم شاهد 9.5±73.7 بود. مصرف زیاد همین ماده برای اشخاص سالمند و اشخاصی که به اختلالات کلیوی دچارند چندان مطلوب نیست. مصرف پتاسیم برای این اشخاص به تودهی عضلانی، عمل ورزشی و… ماهی یک مرجع خوب پتاسیم می باشد و در این بین، ماهی آزاد منزلت ویژهای دارد. پتاسیم در همگی مواد غذایی وجود داراست اما میوه ها به خصوص موز، سبزیجات، گوشت، ماهی، صدف، مغزها، دانه ها، حبوبات و شیر از منابع عالی پتاسیم هستند. همین عنصر را می توان در منابع مختلفی یافت. همین منابع می تواند در آینده مورد به کارگیری قرار گیرد. چون این ماده یک عدد از اهمیت ترین منابع تغذیه گیاهان بشمار می آید. منابع دارای پتاسیم و پتاس در کالیفرنیا، آلمان، نیومکزیکو، یوتا و مناطق دیگر عالم وجود دارد. اهمیت این وجود ، مواد معدنی دیگر مانند Carnallite ، Langbeinite ، Polyhalite و Sylvite در بستر دریاها یا این که دریاچههای کهن یافت میشوند. همین مادهی معدنی بهعنوان الکترولیت در حیث گرفته میشود. این دانشمند آن را از پتاس (یک مخلوط عنصر پتاسیم ) جدا نمود. پتاسیم محلول: همین جور از همین ماده در خاک به صورت محلول یونی وجود داراست و فقط نوعی از پتاسیم هست که می تواند توسط گیاهان جذب گردد. صرفا ایزوتوپ عنصر پتاسیم که به طور طبیعی وجود دارا هستند در ادامه آورده شده اند. سبزیجاتی نظیر چغندر، لوبیای سفید، لوبیای سویا و لوبیای لیما بیشترین میزان پتاسیم را در بین موادغذایی تندرست دارند. زیادی دارند که گونه های نمک پتاسیم از آن جمله اند. چون یک موز میانگین بیش از ۴۰۰ میلی گرم از همین ماده معدنی اثر گذار به جهت قلب را دارد. از کاهش تودۀ عضلانی خودداری و حجمی مواد معدنی استخوان را حفظ میکند. پتاسیم غیرتبادلی: همین گونه های به آسانی قابل تبادل نبوده و در روزگار کوتاه توسط نمک های معدنی آزاد نمی شوند. پتاسیم تبادلی: همین نوع از این ماده ذیل شرایطی به آسانی بوسیله نمک های خنثی قابل استخراج است. پتاسیم ساختمانی: این اشکال درواقع جزئی از شبکه کریستالی کانی ها بشمار می خرید پودر کربنات پتاسیم خوراکی آیند.